Order of Loki

Back to Rollcall

TitleCityGuildOrder Status
Sir Lancelot, FirebladeThakriaLoremastersSupplicant
Pyromaniac Orinoko the Renegade WombleIsabellaSentinelsPyromaniac
Kiarn, Wicked WitchThakriaWarlocksCelestial Fire
KurganThakriaSeersSupplicant