Pecking order
#9087

The Lord, Shaitanto Allanon

Make that three \"small\" thakrians.